Days of the week

19/11/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Monday là thứ hai, Tuesday là thứ ba, còn các ngày khác trong tuần chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Hãy